Button to close the main navigation menu

Natalia Nedza